Informujemy, że przestępujemy do konkursu PZD Opole:
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2018”
§1
1. Zgłoszenie rodzinnego ogrodu działkowego PZD do udziału w konkursie dokonuje Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
2. Ogród będący laureatem w konkursie okręgowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
3. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
§2
Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe, w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek w ROD.
§3
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1. Uchwałę Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD w sprawie zgłoszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego do konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Opolskiego Roku 2018” obejmującą:
a) pełną nazwę rodzinnego ogrodu działkowego,
b) położenie,
c) liczbę terenów,
d) łączną powierzchnią w ha,
e) łączną liczbę działek,
f) numer, pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD.
2. Pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym, która będzie ujmowała wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu okręgowego i da możliwość komisji na właściwą ocenę ogrodu.
3. Wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.).
4. Materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, 10 wyróżniających się w zagospodarowaniu działek w ogrodzie (z podaniem ich
numerów oraz nazwisk użytkowników), życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.).
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Należy go przekazać w formie elektronicznej.
5. Podpisaną przez autora zdjęć, działkowca lub prezesa zarządu ROD zgodę na publikację zdjęć i przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje działkowiec (działkowcy), którego działka jest wykorzystywana w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Opolskiego Roku 2018”. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §3 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego do konkursu.
§5
1. Członek Komisji Konkursowej OZ PZD wraz z instruktorem SSI, na podstawie przesłanych materiałów, a także lustracji przeprowadzonej w okresie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r., dokona oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu.
2. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD.
§6
Okręgowy Zarząd PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji:
1. dokona rozstrzygnięcia konkursu – ustali laureata, który otrzyma tytuł „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Opolskiego Roku 2018” oraz listę ogrodów wyróżnionych w poszczególnych dziedzinach.
2. przyzna tytuły:
a) ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie tytuł: „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Opolskiego Roku 2018”,
b) ustali wyróżnione ogrody w konkursie „ROD Okręgu Opolskiego Roku 2018”
w poszczególnych dziedzinach, tj. 1) Działalność statutowa i aktywność ROD
w środowisku, 2) Działalność oświatowa oraz na rzecz ochrony środowiska,
3) Inwestycje i remonty infrastruktury ROD, 4) Zagospodarowanie ROD
i zagospodarowanie działek, 5) Bezpieczeństwo w ROD i promocja ROD.
§7
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Wojewódzkich Dni Działkowca Roku 2018 oraz opublikowane na stronie internetowej Okręgu Opolskiego PZD.
§8
Łącznie można uzyskać 720 punktów. Ilość punktów do uzyskania w poszczególnych dziedzinach określono poniżej.

Pełny regulamin konkursu

http://ozoopole.pzd.pl/konkurs-rodzinny-ogrod-dzialkowy-okregu-opolskiego-roku-2018/

3 246 wyświetleń