UWAGA – KONKURS PZD OPOLE !!!!
„WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2018″
§ 1
1. Do udziału w konkursie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach ogrodowych w roku 2017 lub zostały wytypowane do konkursu przez ogrodową komisję konkursową/przeglądową w 2018 roku.
2. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż tysiąc działek, może zgłosić do konkursu dwie działki.
3. Działka będąca laureatem w konkursie okręgowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
§ 2
Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1. Uchwałę Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD w sprawie zgłoszenia działki do konkursu „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018” obejmującą:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona;
b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu;
c) pisemną informację o działce, ujmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu okręgowego.
2. Materiał zdjęciowy obejmujący:
a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) altanę,
c) część produkcyjną działki,
d) część wypoczynkową działki,
e) elementy małej architektury,
f) inny materiał ilustracyjny, uznany przez działkowca, jako pomocny przy ocenie działki.
Uwaga: Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób
umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Należy go przekazać w formie
elektronicznej.
3. Podpisaną przez autora zdjęć, działkowca lub prezesa zarządu ROD zgodę na publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje działkowiec (działkowcy), który bierze udział w konkursie „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2018”. Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Brak załączenia do zgłoszenia elementów, o których mowa w § 2, stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz niepłacenie opłat ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.
§ 4
1. Członek Komisji Konkursowej OZ PZD wraz z instruktorem SSI, na podstawie przesłanych materiałów, a także lustracji przeprowadzonej w okresie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r., dokona oceny działek zgłoszonych do konkursu.
2. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu PZD.
§ 5
Okręgowy Zarząd PZD, na podstawie protokołów i wniosków Komisji Konkursowej, dokona
rozstrzygnięcia konkursu i ustali laureata oraz listę wyróżnionych w konkursie.
§ 6
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Wojewódzkich Dni Działkowca Roku 2018 oraz opublikowane na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Opolu.
§ 7
Łącznie można uzyskać 140 punktów. Ilość punktów do uzyskania w poszczególnych kategoriach określono poniżej:

Pełny regulamin konkursu

http://ozoopole.pzd.pl/konkurs-wzorowa-dzialka-okregu-opolskiego-roku-2018/

 

2 774 wyświetleń