Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodów działkowych PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii

Działając na podstawie § 9 uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz uchwały nr 442/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych, zarządzam:

§1

1. Na czas trwania stanu epidemii biura rodzinnych ogrodów działkowych będących jednostkami PZD (zwanymi dalej „biurami ROD”) kontynuują swoją działalność w sposób nieprzerwany, z zachowaniem ograniczeń, o których mowa w ust. 2.

2. Zarząd ROD wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz pracowników biura. Ograniczenia te dotyczą w szczególności określenie maksymalnej ilości osób przebywających jednocześnie w biurze ROD.

3. Wobec ograniczeń, o których mowa w ust. 2, kontakty i załatwianie spraw przez biura ROD następują przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W szczególności dokumenty z ROD, w tym uchwały i sprawozdania, powinny być przekazywane do biur okręgów w drodze przesyłki pocztowej lub jako skan poprzez pocztę elektroniczną.

4. Ograniczenia wprowadzone na podstawie ust. 2, nie mogą zakłócić ciągłości pracy biura ROD oraz powinno być dostosowane do warunków danego biura, a w szczególności stanu zatrudnienia oraz ilości spraw do załatwienia.

Zarząd ROD niezwłocznie poda do wiadomości działkowców oraz innych osób zainteresowanych komunikat o funkcjonowania biura ROD i ograniczeniach w sposobie kontaktów i załatwiania spraw podczas trwania stanu epidemii.

§2

1. Zarząd ROD odpowiada za wprowadzenie odpowiednich warunków higienicznych w biurze ROD stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wobec postanowień Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD ma obowiązek zapewnić:

  • osobom zatrudnionym w biurze ROD, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

3. W funkcjonowaniu biura ROD należy uwzględnić ustanowiony do odwołania obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Konkretny sposób realizacji tego obowiązku powinien być zgodny z wytycznymi wydanymi przez właściwe organy publiczne.

§3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania w drodze odrębnego zarządzenia.


http://pzd.pl/artykuly/23975/188/Zarzadzenie-nr-9-2020-Prezesa-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-15-kwietnia-2020-r.html

931 wyświetleń