Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Członków ROD odbędzie się 31 marca 2022r. (czwartek) o godzinie 16.00 (1 termin) lub 16:30 (2 termin). Wgląd do dokumentacji możliwy będzie w dniach 28 oraz 29 marca 2022 w godzinach 16:00-17:00 w biurze ROD.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
  b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 12. Projekt planu pracy na 2022 r.
 13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
 14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 15. Dyskusja.
 16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  a) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
  b) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  c) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  d) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
  e) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.
476 wyświetleń