Odsetki ustawowe

Zarząd ROD informuje, że na podstawie przepisów art. 481 § 2 ustawy Kodeks Cywilny wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji należnych opłat ogrodowych i innych opłat wnoszonych przez działkowców od dnia 9 czerwca 2022 roku wynosi – 11,50 %.

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez walne zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. 

Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę jest ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

394 wyświetleń