Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Członków ROD odbędzie się 23 marca 2023r. (czwartek) o godzinie 16.00 (1 termin) lub 16:30 (2 termin). Wgląd do dokumentacji możliwy będzie w dniach 20 oraz 21 marca 2023 w godzinach 16:00-17:00 w biurze ROD.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2022r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 11. Dyskusja.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 13. Projekt planu pracy na 2023 r.
 14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
 15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 16. Dyskusja.
 17. Zatwierdzenie kooptacji członka (-ów) do składu organu ROD.
 18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata (ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD,
 19. Wybory uzupełniające członka (ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata (ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD,
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach: a) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r. b) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców, c) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu, d) Uchwalenie planu pracy na 2023 r. e) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.
315 wyświetleń