Walne Zebranie Członków ROD odbyło się 23 marca 2023r. W zebraniu udział wzięło 36 z 320 członków naszego ogrodu, co stanowi 11,25%. Na zebraniu omówione zostały zrealizowane inwestycje, imprezy, konkursy na terenie naszego ogrodu. Zapoznano obecnych z planami Zarządu na nową kadencję.


Przegłosowano 11 uchwał, wszystkie zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Uchwały dotyczyły:

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2022 roku,
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2022 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku,
-wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2023,
-wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2023,
-wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2023,
-wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 roku,
-ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,
-planu pracy na 2023 rok,
-preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok,
-wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD.

Ustalono wysokość opłat na 2023 rok:

1). Opłata ogrodowa – 1,27 zł/m2 powierzchni działki
a. Utrzymanie porządku i czystości – 0,27 zł/m2 działki
b. Bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej – 0,16 zł/m2 działki
c. Dostawa energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody do ogrodu – 0,01 zł/m2 działki
d. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne – 0,07 zł/m2 działki
e. Zarządzanie ROD 0,64 zł/m2 działki
2). Opłata energetyczna – 16 zł od działki
3). Opłata wodna – 3 zł od działki
4). Wywóz śmieci z terenu ROD – 15 zł od działki

Termin płatności – 30.06.2023

Sprawy różne:
W sprawach różnych poruszono kwestię zmiany planu zagospodarowania ROD, która odnosi się do 2 działek:
Działka nr 3
stan przed zmianą: powierzchnia użytkowa 0,0382 ha
stan po zmianie; powierzchnia użytkowa 0,0354 ha
powód zmiany: pomniejszona o 0,0028 ha z przeznaczeniem na drogę umożliwiającą dojście do działki nr 1
Działka nr 201
stan przed zmianą: powierzchnia użytkowa 0,0367 ha
stan po zmianie: powierzchnia użytkowa 0,0340 ha
powód zmiany: pomniejszona o klin o powierzchni 0,0027 ha z powodu braku możliwości użytkowania
Powierzchnia ogólna nie ulega zmianie.

391 wyświetleń