Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Członków ROD odbędzie się 21 marca 2024r. (czwartek) o godzinie 16.00 (1 termin) lub 16:30 (2 termin).


Wgląd do dokumentacji możliwy będzie w dniach 13 oraz 14 marca 2024 w godzinach 16:00-17:00 w biurze ROD.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO W ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW)

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznacze­nie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (mery­toryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
 12. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 13. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  a). Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  b). Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  c). Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  d). Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewi­zyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  e). Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pra­cy na 2024 r.,
  f). Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,
  g). Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  h). Uchwalenia realizacji zadania inwestycyjnego (remonto­wego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  i). Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  j). Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 16. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewi­zyjnej ROD.
 17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandyda­tów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 18. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wy­niku wyborów.
 19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.


109 wyświetleń